Groeien naar een gewenste situatie

Wij helpen je!

Onze kijk

Gedragsverandering in dienst van de bedoeling
Organisatieontwikkeling komt tot stand als een grote groep organisatieleden zich heeft voorgenomen ander gedrag te vertonen. Werkelijke gedragsverandering kan op drie manieren plaatsvinden: via dwang, via extrinsieke prikkels (beloning en bonussen), of via intrinsieke motivatie voor een - gezamenlijke - ambitie. De eerste twee vormen vereisen dat er continue prikkels/triggers moeten worden toegediend om het gedrag in stand te houden. Alleen intrinsieke motivatie is een motor voor ontwikkeling op langere termijn, richting een gewenste bedoeling.

lees meer

Meervoudige complexe realiteit

Elke medewerker speelt als individueel persoon een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces; met zijn aannames, expertise, historie en grond-houding. Hij bevindt zich in diverse, sociale netwerken en speelt mee op meerdere speelvelden. In deze organisatie settings gelden – ongeschreven - wetten en regels. Iedere betrokkene in een organisatie heeft een stukje van de puzzel in zijn bezit! Slechts door samen de puzzel te leggen, wordt er geleerd en ontstaan mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie.

Wij focussen op activiteiten die gedragsverandering faciliteren!  

Ons triggeren vragen als: Hoe ontwikkelen organisaties zich? Welke invloed heeft een individu op al de dynamieken, die tegelijkertijd in de organisatie gaande zijn? Hoe vindt wederzijdse interactie plaats tussen medewerker(s), projectleider, leidinggevende, ...? Wat is de impact van deze dynamieken en interacties op het proces van samenwerken, ontwikkelen en leren? Er spelen machtsprocessen en continue interacties van interne en externe actoren. De organisatiecontext waarin een individu functioneert wordt zo continu beïnvloed en veranderd. In dit speelveld c.q. op al deze speelvelden ontvouwt zich leiderschap, samenwerking en organisatieontwikkeling.

Wijze van intervenieren
Iedere actie, die wordt ondernomen om bij te dragen aan het veranderproces beschouwen we als interventie. Denk aan: interviews, management alignment, voorbereidingsbijeenkomst met medewerkers, brede terug-koppelingssessie, informele gesprekken, informatie-updates via formele informatiekanalen, etc. Dit betekent dat elke actie een mogelijke ‘trigger’ is, waarmee hernieuwde betekenisgevingsprocessen bij betrokkenen in werking worden gezet.

Op voorhand is niet te voorspellen welke uitwerking een interventie zal hebben en op wie! Het is daarom cruciaal continue betrokken te zijn met de betrokkenen en voeling te houden met wat er speelt. Dit doen we op allerlei manieren, bijvoorbeeld door middel van het samenstellen van een ontwerpteam bestaande uit medewerkers uit verschillende organisatieonderdelen.

Enkele voorbeeld diensten

Veranderen op eigen kracht - De grootschalige inhuur van externe adviseurs is achterhaald. Het gaat erom de kracht en creativiteit van de eigen professionals te gebruiken en hen te laten werken aan oplossingen die er toe doen. Ruimte voor verwondering en inspiratie is de basis voor leren, creëren en ontwikkelen. Graag ondersteunen wij de veranderkracht in uw organisatie door in workshops ''Veranderexpertise voor Veranderkracht'' te bieden zodat de professionals zelf gericht aan de slag kunnen.

In company leerateliers - Vanuit onze visie op ontwikkelen en leiderschap faciliteren wij leergangen voor sleutelpersonen in een veranderproces; bestuur/directie, middenmanagers, projectleiders en adviseurs. Een leergang combineert theoretische inzichten met praktische handvatten en interventiesuggesties. Idealiter loopt de leergang parallel met een ontwikkelingtraject. Het geleerde kan direct en concrete worden vertaald naar werkwijzen en interventies. Daarnaast reflecteren deelnemers diepgaand over de eigen visie en aannames over verandering en organisatieontwikkeling en hoe dit te faciliteren.Telkens worden nieuwe opties voor actie in de eigen werkpraktijk geoogst en gecreëerd.

Wij werken samen met gerenommeerde universitair docenten en hoogleraren die bereid zijn als gastdocent een bijdrage te leveren.

Zelf aan de slag met ''de Binnenkant van veranderen''  

Op een interactieve wijze neem je als team kennis van alternatieve benaderingen van organisatieverandering. Dit leidt veelal tot nieuwe inzichten en bewuster handelen in dynamische (verander)situaties. Tijdens de interactieve lezing ontstaan zogenaamde ‘bliebs’. Hierin worden concepten opeens gelinkt worden aan eigen ervaringen en context. Door onderlinge interactie vindt persoonlijke betekenisgeving en gezamenlijke ontwikkeling plaats.

lees meer

Veranderen op eigen kracht; een win-win aanpak:
Enthousiaste betrokken medewerkers die actief vormgeven aan de toekomst;
Inzicht in problemen die anders onder de oppervlakte zouden blijven
Gedragen oplossingsrichtingen
Vergroting van verandervermogen van medewerkers
‘leeromgeving’ waar de eigen mensen werken aan organisatieontwikkeling

In-company leerateliers
Inhoudelijke thema’s waar wij ons bijvoorbeeld op focussen, zijn: diagnose, fasering van veranderprocessen, macht, interventies, leiderschap etc. De leergang wordt in samenspel met de deelnemers vormgegeven. Dit betekent maatwerk en een organische werkwijze; “ we’re building the plane, while flying”. Wij werken samen met gerenommeerde docenten en hoogleraren.

De binnenkant van veranderen Interactieve expert-input

Het is interessant kennis te nemen van alternatieve benaderingen van organisatieverandering die mogelijk leiden tot nieuwe inzichten en meer effectief handelen in dynamische (verander)situaties. Kijk op andere wijze naar mogelijkheden om eigen functioneren te versterken. Ontvang een nieuwe kapstok voor gemeenschappelijke beelden en taal over hoe veranderprocessen feitelijk lopen en hierover met elkaar kunnen communiceren. Oogst praktische implicaties van deze nieuwe perspectieven voor de dagelijkse praktijk voor managers, beleidsadviseurs, projectleiders en overige betrokkenen.

Onderwerpen
In overleg zijn zeer uiteenlopende onderwerpen te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan: ineffectieve gewoontereflexen, circulaire patronen, praat- en doetheorie, on stage en off stage gedrag, pocket veto, betekenisgeving als drijfveer voor gedrag, play en game teams, wat is weerstand, regimebewakers en generative hotspots, gevestigden en buitenstaanders.

 

Interventies die we faciliteren

Gedeelde veranderbril en -taal

Gedragsverandering faciliteren wij door o.a. ook door het creëren van gemeenschappelijke beelden en taal over hoe veranderprocessen verlopen. Alsmede het faciliteren van het gesprek over de herkenning, implicaties en toepasbaarheid van de inzichten op het lopende verandertraject.

Generatieve dialoog

In beeld brengen wat er echt leeft binnen informele relatienetwerken van organisatieleden door hen met elkaar in verbinding te brengen (ophalen van betekeniswolken).  van deze betekeniswolken naar betrokkenen en hierover een generatieve dialoog op gang brengen die de kans op nieuwe betekenisgevingsprocessen vergroot.

Patronen (h)erkennen en passende alternatieven ontwikkelen 

Organisatieleden triggeren op andere wijze te kijken naar het eigen functioneren (doorbreken defensieve patronen, wederzijds lerend gedrag bevorderen).

Ondersteunen van managers en beslissers in het faciliteren van dit interactieproces en aanreiken van praktische implicaties voor de dagelijkse praktijk.

lees meer